Skrifter

Svenska Humanistiska Förbundet har givit ut skrifter sedan starten 1896.

En lista över de drygt hundra skrifterna finns här.

Årsboken

Sedan ett par årtionden är årsboken en väl genomarbetad populärvetenskaplig bok, där en eller flera högt kvalificerade skribenter ofta låter lärdom och historiska perspektiv avteckna sig mot angelägna nutidsfrågor. Äldre böcker kan, i begränsad omfattning, beställas från förbundets bibliotekarie, Johan Hjertén, E-post Johan Hjertén , Tel: 070-932 65 29.

SHF:s årsbok skall vara facklitteratur av god kvalitet och kommitténs ambition är att skapa en så god variation som möjligt bland ämnen och författare. Uppdraget består konkret i att finna och anlita lämpliga författare, ta kontakt med förlag samt söka medel för utgivningen. Det första ledet innebär alltid en viss utmaning. Det är inte givet var man finner den rätta författaren till det ämne man önskar för det aktuella året, och det är inte givet att den som bedöms som den rätta författaren har möjlighet att tacka ja. Även om SHF bekostar utgivningen av årsboken utgår inget arvode – en förutsättning är alltså att författaren har den tid som krävs för att sätta igång ett projekt eller råkar ha ett manus under produktion. Omständigheterna har med andra ord stor betydelse för möjligheterna att välja ämne.

Årsbokskommittén

Årsbokskommittén, vars uppdrag är att planera utgivningen av SHF:s årsbok, består av fem personer som utses av styrelsen. Två medlemmar är styrelseledamöter, de övriga tre är förbundsmedlemmar med erfarenhet av utgivning av facklitteratur och med kännedom om förlagsvärlden. Kommitténs medlemmar representerar olika vetenskaps- eller kulturområden vilket borgar för en god överblick över flera fält.

Årsbokskommittén består för närvarande av Lena Milton (sammankallande), Gullög Nordquist, Birthe Sjöberg, Erland Sellberg och Anders Ekström. Kommittén erhåller inget arvode.

Årsbokskommittén sammanträder en gång per år och har i övrigt kontakt via e-post och telefon. Kommittén rapporterar fortlöpande till styrelsen och då ett förslag till årsboksämne har utarbetats presenteras det för styrelsen, som fattar beslut om utgivning. Arbetet med finansieringen innebär också regelbundna kontakter med skattmästaren.

Småskrifter

Den så kallade småskriftsserien initierades 2012 då förbundet inledde samarbete med Clas Kjellin och CKM förlag om utgivande av kortare skrifter i humanistisk anda. Serien har hittills resulterat i fyra titlar och skall fortsätta att utkomma oregelbundet. Omfånget skall vara begränsat, ca 100 sidor. Till skillnad från årsboken är detta inte en medlemsförmån, men böckerna kan beställas av lokalförbunden till ett förmånligt pris.

Hittills utkomna är Margareta Attius Sohlman: Det medeltida Ryssland (2013), Olle Josephson: Mitt i Svenska (2014),Ulf Persson: Karl Popper, falsifieringens profet (2014), David Brolin: Herretänkare (2016), Magnus Öhrn: Pojklandet (2017), Maj-Britt Andersson: Caravaggio. Motreformationens vapendragare (2018), Ove Bring: Internationell rätt och moral(2020).

Arbetet med småskrifterna går till på mer eller mindre samma sätt som med årsboken, men bedrivs av en mindre grupp, närmare bestämt tre av styrelsens ledamöter. Valet av ämnen och författare planeras enligt samma riktlinjer, men förutom att styrelsen skall godkänna arbetsgruppens förslag till utgivning måste dessa också möta förlagets önskemål.

Arbetsgruppen består för närvarande av Lena Milton, Gullög Nordquist och Olle Josephson. Gruppen erhåller inget arvode