Hedersledamöter, ordföranden, historia, ekonomi

Kjell Fredriksson

Kjell Fredriksson var i många år ordförande i riksförbundets valberedning. Han var medlem i styrelsen och spelade en viktig roll för att utforma de stadgar som innebar att Svenska Humanistiska Förbundet förankrades stadigare i svensk förenings- och folkrörelsetraditionen. Han har alltid varit en pådrivande kraft i debatten om Humanistiska Förbundets uppgifter och framtid. Därtill har han i många år varit ordförande i Svenska Humanistiska Förbundet i Karlstad. Kjell Fredriksson avled 2021.

Anders Björnsson

Anders Björnsson var ordförande för Svenska Humanistiska Förbundet 1997-2012. Under sin ordförandetid såg han till att instifta förbundets årliga pris till yngre humanist, vitaliserade förbundets närvaro vid Bok- och biblioteksmässan och De svenska historiedagarna, gjorde stridbara inlägg i den offentliga debatten om innebörden i begreppet humanism, utvecklade bok- och skriftutgivningen och lade över huvud taget stor vikt vid att Svenska Humanistiska förbundet syntes utåt.

Genom sin mångsidiga lärdom, sina breda kontakter och sin beredskap att alltid ta upp ideologiska frågor har han haft mycket stor betydelse för Svenska Humanistiska förbundets utveckling.

Olle Josephson

Olle Josephson var under tjugofyra år en mycket aktiv styrelseledamot. Sina stora kunskaper ställde han till förbundets förfogande, som dess vice ordförande och som sammankallande i prisjuryn för det pris till yngre humanist som förbundet årligen delar ut. Olle Josephson var också den som genom ansökningar till fonder och stiftelser möjliggjorde finansieringen av förbundets årsböcker.

I styrelsen var han alltid en klok och eftertänksam röst; ofta kommit med nya idéer och varit den som tänkt igenom frågor på djupet.

Med sin bakgrund som språkvetare med en odiskutabel ställning inom svensk språkvård har Olle Josephson bidragit med värdefulla kunskaper i förbundets arbete.

Historia

Svenska Humanistiska Förbundet bildades 1896, närmast som en intresseorganisation för studiet av klassiska språk och antiken i dåtidens läroverk. Sedan dess har inriktning och medlemssammansättning ändrats många gånger. I dag är anknytningen till svensk folkrörelsetradition starkare: verksamheten är bred och öppen för alla med humanistiska intressen.

Tidigt var formen för organisationen med lokala förbund samlade i ett centralt förbund fastställt. Till 20-årsjubiléet framställdes en skrift för att dokumentera ställningarna. Den finns att läsa (som pdf) här: SHF1896-1916 (stor pdffil, tar en stund att ladda).  Tjugo år senare gjordes en ny sammanställning över vad som hänt sedan 1916 SHF_1916-1935 (stor pdffil, tar en stund att ladda).

I samband med 100-årsfirandet gavs det år 1997 en skrift om förbundets första 100 år. Den finns att läsa (som pdf) här: I Minervas Sällskap – Svenska Humanistiska Förbundet 100 år (stor pdffil, tar en stund att ladda).

Svenska Humanistiska Förbundets ordförande 1896-

 • Carl Yngve Sahlin (1896-1914)
 • Harald Hjärne (1914-22)
 • Hugo Bergstedt (1922-25)
 • Ernst Nachmanson (1926-43)
 • H.S. Nyberg (1944-58)
 • Elof Ehnmark (1958-72)
 • Bo V:son Lundqvist (1972-75)
 • Holger Frykenstedt (1975-92)
 • Per A Sjögren (1992-96)
 • Anders Björnsson (1997-2011)
 • Margareta Attius Sohlman (2012-2015)
 • Katarina Ek Nilsson (2016-)

Förbundets ekonomi

Förbundets intäkter utgörs av huvudsakligen fyra poster: 1) Lokalförbundens årsavgifter, 2) Bidrag från stiftelser och fonder för utgivande av årsbok och andra skrifter, 3) Verksamhetsbidrag från Svenska Akademien, 4) Bokförsäljning.

Utgiftsposterna utgörs av 1) Bidrag till lokalförbunden (deltagande i årsmöte och ordförandekonferenser, i förekommande fall bidrag till särskilda insatser vid jubileer), 2) Förbundets Stipendium till yngre humanist, 3) Genomförande av Årshögtid och Årsmöte, 4) Deltagaravgifter vid Bok & Biblioteksmässan samt De Svenska Historiedagarna. 5) Styrelsens kostnader, administration, hemsida, 6) Publicering av årsbok och andra skrifter.

Förbundets likviditet är i grunden god. I botten finns vissa tillgångar, inte några väldigt stora belopp, men ändå av den storleken att de utgör en trygghet eftersom förbundets intäkter inte varje år täcker utgifterna.

Förbundets bankgiro är 328-3363