Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildningSvenska Humanistiska Förbundet är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera.

Förbundet protesterar mot förslaget om minskning av utrymme för historia i skolan

Svenska Humanistiska Förbundet vädjar till Skolverket att ompröva förslaget att ta bort all undervisning i äldre historia i grundskolan. ... Kunskapen om antiken och äldre historia är inte död i Sverige i dag. Tvärtom är den ständigt omstridd. Vi kan inte överlåta till populärkultur och nöjesindustri att forma vår bild av persiska storkungar, romerska legioner, vikingasamhällen eller statsbyggande renässansfurstar. I det ständiga arbetet för demokrati och folkbildning har skolan ett grundläggande ansvar för historiekunskapen.

Hela uttalandet finns Här .

Nytt Ordförandebrev - September!

Vår ordförandes brev till medlemmarna finns Här .

SHF Årshögtid 2019 i Uddevalla

../arsmote/Ida.jpg

Svenska Humanistiska Förbundets årshögtid 2019 hölls den 2 mars i Bohusläns Museum, Uddevalla. Mötet var föredömligt arrangerat av Uddevalla Humanistiska Förbund.

Högtidstalet hölls av docenten i Antikens kultur och samhällsliv Ida Östenberg som höll ett inspirerande och bejublat framförande om Caesar, Shakespeare och Trump. Antikens ständiga aktualitet.

Ordförandens tal

Förbundets ordförande Katarina Ek-Nilsson höll ett viktigt anförande om humanismens roll i försvaret av de demokratiska värdena.

Musiken under årshögtiden

../arsmote/Musikanter.jpg

För musiken stod Sigrid Östenberg, piano och Bina Kittelmann Flesner, violin. De framförde verk av Alice Tegner och Johan Svendsen.Svenska Humanistiska Förbundets pris 2019 till Alva Dahl!

../arsmote/alva.jpg

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2019 till Alva Dahl. Genom viktiga insatser inom språkvetenskap, essäistik och översättning har Alva Dahl givit oss nya redskap att läsa och lyssna till den litterära texten.

Alva Dahl, Uppsala, f. 1985, är språkvetare, översättare och essäist. Som språkvetare har hon framför allt visat hur uppmärksamhet på något så till synes ganska obetydligt som interpunktion på ett avgörande sätt kan skärpa förståelsen av litterära texter. Hennes doktorsavhandling från 2015, I skriftens gränstrakter, analyserar interpunktionen i tre moderna romaner. Den har beskrivits som ett nydanande bidrag till den litterära stilistiken, ett starkt försummat forskningsfält inom svensk språkvetenskap. För en bredare publik har hon i samma ämne skrivit den lovordade boken Interpunktion. Om skiljetecken och textens nyanser (2016). Alva Dahl har översatt ett tiotal böcker och många kortare texter, inom skönlitteratur eller essäistik, bland annat Toril Mois Språk och uppmärksamhet (2017). I essäer av hög kvalitet i dagspress och tidskrifter har hon skrivit om bland annat översättning, skriftens villkor och enskilda författarskap.Alvas hemsida finner du HÄR)

Som ung humanist förenar alltså Alva Dahl vetenskapligt arbete, översättning, populärvetenskap och essäistik på ett sätt som väsentligt bidrar till att öka förståelsen av litterära texter i Sverige.

Det årliga priset till yngre humanist beslutas av en jury i vilken i år ingår Olle Josephson (ordf.), Gunilla Kindstrand, Brita Planck, Ola Wikander och Åsa Wikforss.

Föredragshållare!

Några av styrelsens medlemmar kan hålla föredrag i lokalförbunden. En lista finns Här .

Om humanism

Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar - religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår folder Humanism . Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning: ( version för utskrift ).

Så blir du medlem!

Medlem blir du genom att gå med i något av de lokala förbund som finns. Du hittar kontaktinformation till dem HÄR

Kalender 2019-2020

Aktuell kalender för förbundets verksamhet finns: HÄR .

Årsbok 2018

../hem/Romarriket-runt.jpg

Årsboken för 2018 är utdelad till medlemmarna! Titeln är Romarriket Runt. Den är skriven av lektor emeritus Emin Tengström som tidigare publicerat uppskattade verk. En utförligare beskrivning finns på förlagets hemsida HÄR

SHF:s småskriftserie erbjuds till alla medlemmar

Erbjudandet finns beskrivet HÄR

2 500 medlemmar

Svenska Humanistiska Förbundet har i dag ungefär 2 500 medlemmar. De är organiserade i lokalförbund. En medlem betalar en årsavgift mellan 100 till 300 kronor, kan delta i lokalförbundets arrangemang och får förbundets årsbok. Den som vill bli medlem tar enklast kontakt med närmaste lokalförbund. Förbundets STADGAR finner du här. Stadgar

Lokalförbund

Svenska Humanistiska Förbundet är organiserade i lokalförbund. Lokalförbunden står för det allra mesta av verksamheten, främst som livaktiga föreläsningsföreningar. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Lokalförbunden ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter. Under ett år brukar det bli över 200 arrangemang runt om i landet.

Föredragssammanställningen aktualiserad

Lokalförbundens viktigaste verksamhet är att ordna föreläsningar med inriktning mot humanistiska frågor och humanistisk forskning i vid bemärkelse.

Information om föreläsningarna finns här:

Sammanställning 2008-2011

Sammanställning 2012-2014

Sammanställning 2015

Sammanställning 2016

Sammanställning 2017

Sammanställning 2018

Föreläsningarna har ordnats ämnesvis med information om föredragshållare, rubrik och arrangerande lokalförbund. Något föredrag kan ha placerats under fel ämnesrubrik, och det kan också finnas några andra mindre fel i förteckningen. Men som helhet ger den en mycket god bild av Humanistiska Förbundets verksamhet under dessa år.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för årsskriften, för den årliga sammankomsten i samband med årsmötet och för andra initiativ på riksplanet.

Historia

Svenska Humanistiska Förbundet bildades 1896, närmast som en intresseorganisation för studiet av klassiska språk och antiken i dåtidens läroverk. Sedan dess har inriktning och medlemssammansättning ändrats många gånger. I dag är anknytningen till svensk folkrörelsetradition starkare: verksamheten är bred och öppen för alla med humanistiska intressen.

Webbplatsredaktör

Den som har synpunkter på webbplatsens innehåll eller önskar lägga ut information från lokalförbunden kontaktar Samuel Herthelius, Box 79, 178 02 Drottningholm. E-postadress: Webbredaktören

Bankgiro

Föreningens bankgiro är BG 328-3363.