ÅRSMÖTEN

../grafik/arsmote.jpg

Senaste årsmötet

Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte 2018 hölls den 3 mars i Humanistiska Teatern, Engelska Parken, Uppsala. Högtidstalet hölls av författaren, fil.dr.Carl-Göran Ekerwald som talade om Att tyda gåtor och aforismer Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda utdelades till kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer (hemsida HÄR).

Nästa årsmöte i riksförbundet äger rum lördagen den 2 mars 2019 i Uddevalla.

Årsmötesprotokoll

Här finns senaste justerade årsmötesprotokoll 2018 .

SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE för 2017

Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet, SHF, avger följande berättelse över verksamheten under 2017.

Årshögtiden

Förbundet höll den 4 mars 2017 sitt årsmöte i Börssalen, Svenska Akademien, Börshuset, Stockholm. Högtidsanförande hölls av författaren och Augustpristagaren Nina Burton över ämnet Erasmus och human-ismens bildningsarv med utgångspunkt från hennes bok Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution. Flöjtisten Tove Edqvist och klarinettisten Sandra Ibarreche stod för musikunderhållningen.

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist utdelades för adertonde gången. Priset, som tilldelas en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda, gick 2017 till översättaren Elin Svahn för utomordentliga skönlitterära översättningar samt insatser för att främja svensk översättningskultur.

Elin Svahn är 30 år och bosatt i Stockholm. Hon har etablerat sig som en skicklig översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur av hög kvalitet. Från franska har hon bland annat översatt den unga kongolesiska författaren Fiston Mwanza Mujilas roman Tram 83 (2016, Rámus förlag) som har ett mycket säreget språk. Svahns översättning har beskrivits som 'ett otroligt arbete […] där varje punkt är betydelsebärande'. Hon har vidare översatt verk av den franskkanadensiska författaren Lise Tremblay, Hägern (2015) och Huset på Saint Pauls väg (2017, båda på bokförlaget Rámus). Elin Svahn arbetar också som doktorand i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet med en undersökning av svenska översättares yrkesroll och identitet, och hon har varit aktiv med artiklar och föredrag om översättningar och översättande i olika sammanhang.

Ett livsvillkor för svensk litteratur, svenskt språk och svensk humanistisk tradition är goda och djärva översätt-ningar, också av svårtillgängliga verk. Elin Svahn har både med egna översättningar och på annat sätt gjort väsentliga insatser för svensk översättningskultur.

I prisjuryn ingår Olle Josephson, Stockholm (sammankallande), Anders Cullhed, Stockholm, Johan Hjertén, Skara, Gunilla Kindstrand, Hudiksvall och Stina Otterberg, Göteborg

Årsboken 2017 och småskriftserien

Under hösten 2017 utkom som årsbok nummer 137 i SHF:s skriftserie Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien författad av Lars Lönnroth och utgiven på förlaget Natur & Kultur. Utgivningen har möjliggjorts genom bidrag från Åke Wibergs Stiftelse, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse och Torsten Söderbergs Stiftelse.

Som småskrift utkom som nummer 136 i skriftserien Pojklandet av Magnus Öhrn, vilken utgivits av CKM förlag med vilket Förbundet har ett etablerat samarbete.

Årsboksarbetet

Årsbokskommittén med styrelsens representanter Gullög Nordquist och Lena Milton (sammankallande) samt Lars Lönnroth, Åke Frändberg och Brita Planck har fortlöpande arbetat med att förbereda kommande årsboksutgivningar efter givna direktiv.

De Svenska Historiedagarna

De Svenska Historiedagarna ägde rum i Borås den 6 - 8 oktober 2017. Rubriken för dagarna var Borås. Knallebygd och kunskapscentrum . Från Förbundet deltog Katarina Ek-Nilsson samt Iris Lönnroth och Christer Flodin; de senare ansvarade för bokbordet.

Bokmässan

Förbundet medverkade vid Bok- & Biblioteksmässan den 28 september – 1 oktober 2017 i Göteborg. Förutom en god bokförsäljning hölls ett arrangemang i montern, där Lars Lönnroth presenterade den av honom författade årsboken. Lars Lönnroth deltog också i ett miniseminarium kring årsboken med Olle Josephson som moderator.

Ordförandekonferens

Lördagen den 4 februari 2017 genomfördes ett lokalordförandemöte på Läkaresällskapet i Stockholm. Läget var perfekt och lokalerna mycket ändamålsenliga för ändamålet. I mötet deltog 22 lokala representanter samt två representanter för förbundsstyrelsen. Målsättningen var att med gemensamma krafter stärka lokalföreningarnas styrelser och genom diskussioner få fram tankar, idéer och förslag som kan användas i det lokala arbetet. Efteråt konstaterades att deltagarna var upplyfta och upprymda över möjligheten att få träffas och utbyta erfarenheter och idéer.

En sammanställning av materialet från ordförandemötet sändes ut till deltagarna som underlag för vidare diskussioner i respektive lokalförening. Mycket av materialet visar sig sammanfalla med 2014 års enkät – såväl positivt som mera problematiskt.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av fil. dr Katarina Ek-Nilssson (ordförande), professor Olle Josephson (vice ordförande), f.d. fakultetssekreterare Christer Flodin (sekreterare), fil. kand. Samuel Herthelius (skattmästare) samt fondkommissionären Jan Herrlin, adjunkt Iris Lönnroth, redaktör Lena Milton, professor emerita Gullög Nordquist och arkitekt Claes Waxberg.

Revisorer har varit Göran Bäärnhielm och Henrik Klackenberg med Lars-Olof Skoglund och Sven-Olof Hagenberg-Svensson som ersättare.

Valberedningen har bestått av Margareta Attius Sohlman (sammankallande), Jan Johansson, och Ewa Wiklander.

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt den 4 mars (Stockholm), 19 maj (Uppsala), 1 september (Stockholm) och 17 november 2017 (Göteborg) samt den 15 januari 2018 (Stockholm).

Styrelsen har under året särskilt uppmärksammat de frågor som togs upp vid ordförandekonferensen den 4 februari 2017 i Stockholm.

Ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren har utgjort ett arbetsutskott som handlagt löpande ärenden.

Kjell Fredriksson och Anders Björnsson är förbundets hedersledamöter.

Lokalförbunden

Ledamöter i riksstyrelsen har med föredrag medverkat i några av lokalförbundens sammankomster:

Lena Milton har medverkat i Skara den 3 april 2017 med föredraget Folkhemmets barnmorskor. En yrkeskår växer sig stark.

Olle Josephson har föreläst i Nyköping den 15 mars 2017 över ämnet Vart är svenska språket på väg?

Gullög Nordquist har föreläst i Uppsala den 27 september 2017 över ämnet Farlig kult. Varulvar och människooffer vid Zeus Lykaios helgedom i Arkadien .

Katarina Ek-Nilsson har medverkat i Östersund den 14 mars 2017 med föredraget August Strindberg – trodde på Gud men tyckte inte om honom och i Strängnäs den 20 april 2017 med föredraget En folklivsforskargärning. Gustaf Ericsson från Härads socken och hans uppteckningsarbete .

Styrelsens medlemmar har regelbundna kontakter med lokalförbunden.

Lokalförbundens verksamhet och medlemsantal kommer att redovisas separat i en sammanställning som upprättas sedan årsberättelserna senast den 1 mars 2019 inkommit från dessa.

Lokalförbunden i Borås och Motala har lagts ner.

Svenska Humanistiska Förbundets styrelse framför ett varmt tack till samtliga lokalförbund och till deras styrelser för ett hängivet och betydelsefullt arbete.

Uppsala och Göteborg i januari 2018

Vid protokollet

Katarina Ek-Nilsson (ordförande)
Christer Flodin (sekreterare)